بطور کلی، سیاست یک موضوع پیچیده است، و پیدا کردن یک راهکار "بی عیب" که جوابگوی درخواست های همگان باشد بسیار دشوار است. در رابطه با ایران، به دلیل وجود فرهنگ ها (سنتی و مدرن) و عقاید (مذهبی-سیاسی) گوناگون مشکل پیچیدگی افزونی دارد. پس از مطالعات و بررسی های چندین باره، ما یک راهکار منصفانه و کاربردی را ارائه می دهیم که نقطه نظرهای همگان در شکل گیری آینده ایران را دربر می گیرد. از اینرو، این راهکار موجب پیوستگی (اتحاد) تمامی ایرانیان خواهد شد.

ما متوجه هستیم که میلیون ها نفر اجبارأ تن به کار کردن برای رژیم جمهوری اسلامی می دهند تا فقط بتوانند احتیاجات زندگی خود و بستگان را فراهم سازند. مهمتر آنکه این دسته از هم میهننان بیم از آن دارند که پس از روی کار آمدن رژیم بعدی منبع درآمد آنها ساقط شود.مطابق با راهکار ما، کارمندان عادی سازمان های دولتی یا به اشتغال فعلی خود ادامه خواهند ویا اینکه برحسب صلاحیت و کارآیی آنها به یک سازمان دیگری منتقل خواهند شد.طبیعتأ، چنین تظمینی موجب تشویق کارمندان خواهد شد تا بدون هیچ ترسی از رژیم بعدی با نافرمانی های مدنی همراه شوند.

جنبۀ دیگری از راهکار ما طرح انتخابات سالم است که روش های سنتی، همانند روزنامۀ چاپی، وابزارهای نوین کامپیوتری، همانند بانک اطلاعاتی و اینترنت، را ترکیب می کند.انگیزۀ طراحی چنین روش دقیق و قابل پیگیری رأی گیری از عدم اطمینان ایرانیان به انتخابات گذشته در رژیم جمهوری اسلامی سرچشمه می گیرد. روش بی نظیر انتخابات ما این امکان را فراهم می آورد  که هر شخص بتواند بطور محفوظی نتایج رأی گیری را در تمام مراحل بازرسی و تأیید نماید.

بنیاد راهکار ما بر پایۀ بیطرفی پیاده شده است. از یک سو، بعنوان اعضای شورای دوران گذار، ما از جانبداری برای تغییر جهت دستگاه سیاسی آیندۀ ایران پرهیز می نماییم. ازسوی دیگر، ما تشخیص می دهیم که در ابتدا لازم است تا مردم با نگرش های گوناگون سیاسی آشنا شوند وسپس، با آگاهی کامل، در انتخابات شرکت نمایند. بدین منظور،در قسمتی از راهکار ما تدابیر لازم برای پخش برنامه های آموزشی ازطریق صدا و سیمای کشور گنجانده شده تا احزاب سیاسی مردم را از ایدئولوژی و برنامه های ادارۀ کشور حزبشان آگاه نمایند. بی شک، رأی مردم، هر آنچه که باشد مورد احترام ما خواهد بود، و تنها امیدواریم که اینبار هوشیارانه انتخاب نمایند.

English | خوش آمدید | اطلاعات | دربارۀ ما | تماس